INTERVIEW WITH CAPTAIN PABLO CARBALLO AND LIEUTENANT MARIO EDUARDO EGURZA, SLATES 356-358 [Allocated Title]