SCENES ON THE EUPHRATES - MESOPOTAMIA [Main Title]